içinde ,

BAKİ KANUNİ MERSİYESİ

1. BENT

1. Ey pây-bend-i dâm-geh-i kayd-ı nâm u neng

Tâ key hevâ-yı meşgale-i dehr-i bî-direng

2. An ol güni ki âhır olup nev-bahâr-ı ‘ömr

Berg-i hazâne dönse gerek rûy-ı lâle-reng

3. Ahır mekânun olsa gerek cür’a gibi hâk

Devrân elinde irse gerek câm-ı ‘ayşa seng

4. İnsân odur ki âyine-veş kalbi sâf ola

Sînende n’eyler âdem isen kîne-i peleng

5. ‘İbret gözinde niceye dek gaflet uyhusı

Yitmez mi sana vâkı’a-i Şâh-ı şîr-ceng

6. Ol şeh-süvâr-ı mülk-i sa’âdet ki rahşına

Cevlan deminde ‘arsa-i ‘âlem gelürdi teng

7. Baş eğdi âb-ı tîğına küffâr-ı Üngürüs

Şemşîri gevherini pesend eyledi Freng

8. Yüz yire kodı lütf ile gül-berg-i ter gibi

Sandûka saldı hâzin-i devrân güher gibi

 

KÂNÛNİ SULTAN SÜLEYMÂN MERSİYESİ

1. Ey, ayağı şan şöhret endişesi tuzağına bağlı kişi; bu, dursuz duraksız dünyanın işleri ile uğraşma sevdası daha ne kadar sürecek?

2. Ömür ilkbaharının sona erip de lâle (gibi kırmızı) renkli yanakların, sonbahar yaprağı (gibi sapsarı) bir hale döneceği o günü aklından çıkarma!

3. Devran eliyle bir gün hayatının kadehine mutlaka taş gelecek ve sonunda, şarap kadehindeki son damla gibi, senin de mekânın toprak olacaktır.

4. İnsan odur ki, kalbi ayna misali saf ve temiz olsun. Eğer adam isen, göğsünde bu sükûnet bulmaz kin ve ihtirasın ne işi var?

Beyitte, sükûnet bulmaz kin ve ihtiras, “kîne-i peleng’ terkibi ile ifade edilmiştir. Bu terkib lügatte “kaplan kini, leopar kini” anlamlarına gelir. Şair, insanın kalbindeki kin, ihtiras ve düşmanlık duygularını aynanın üzerindeki pas ve lekelere benzeterek ve aynı zamanda ayna üzerindeki bu pasları leoparın vücudundaki lekelere teşbih ederek san’at yapıyor. Ayrıca Bâkî, kalbindeki bu çeşit olumsuz duygular taşıyan insanların kaplan, aslan ve leopar gibi yırtıcı hayvanlara benzediğini de ima ediyor.

5. İbret gözü daha ne zamana kadar gaflet uykusunda kalacak! Arslanlar gibi ceng eden Padişah’ın başına gelen olay sana ders olarak yetmez mi?

6. O, öyle bir saadet (mutluluk) ülkesinin (güçlü) hükümdarı idi ki, savaş zamanında bütün bir dünya arsası ona dar gelirdi.

7 Macar kâfirleri onun keskin kılıcına baş eğmiş, Frenkler ise o kılıcın çeliğini kanları ile süslemişlerdi (veya, beğenmişlerdi).

8. Yüzünü, bir gül yaprağı gibi lütufla (toprağa lütfederek, yavaşça) yere koydu; sanki devran hazinedarı hazine sandığına bir inci tanesi bıraktı.

Bu beyit, “sandûka”, “hâzin”, “salmak” ve “güher” kelimelerinin ikinci anlamları ile şu şekilde de nesre çevrilebilir: “Yüzünü, bir gül yaprağı gibi lütufla toprağa koydu ve devran türbedarı, üzerine yıldızlarla donanmış gökyüzünü, mücevherlerle süslü bir örtü gibi, örtüverdi.”

 


 

2. BENT

1. Hakkâ ki zîb ü zînet-i ikbâl ü câh idi

Şâh-ı Sikender-efser ü Dârâ-sipâh idi

2. Gerdûn ayağı tozma eylerdi ser-fürû

Dünyâya hâk-i bâr-gehi secde-gâh idi

3. Kem-ter gedâyı az ‘atâsı kılurdı bay

Bir lutfı çok mürüvveti çok pâdişâh idi

4. Hâk-i cenâb-ı hazreti der-gâh-ı devleti

Fazl u belâgat ehline ümmîd-gâh idi

5. Hükm-i kazâya virdi rızâyı egerçi kim

Şâh-ı kazâ-tevân u kader-dest-gâh idi

6. Gerdün-ı dûna zâr u zebûn oldı sanmanuz

Maksûdı terk-i câh ile kurb-i İlâh idi

7. Cân u cihânı gözlerimüz görmese n’ola

Rûşen cemâli ‘âleme hûrşîd ü mâh idi

8. Hûrşîde baksa gözleri halkun dola gelür

Zîrâ görince hâtıra ol meh-likâ gelür

 

1. Doğrusu şu ya; (o), kutlu emellerin ve yüce makamların süsü bezeği idi; başında (Büyük) İskender’in tâcını taşıyan ve her bir askeri Dârâ (gibi güçlü) olan (muhteşem) bir pâdişahtı.

2. Felek, onun ayağının tozuna (bile) baş eğer; dünya, eşiği toprağına secde ederdi.

3. Küçücük bir bağışı, âciz bir dilenciyi zengin ederdi. Öylesine, iyiliği ve cömertliği çok bir hükümdar idi.

4. Hüner ve san’at sahipleri ümitlerini onun yüce zatının bulunduğu yere ve devletinin kapısına bağlamışlardı.

5. Kaderin hükmüne boyun eğerek (ölüme) razı oldu ise de, aslında kendisi, gücünü kazâdan, kudret ve üstünlüğünü de kaderden alan (bir yüce sultan) idi.

6. Onu, alçak feleğe âcizlikle teslim oldu sanmayın; maksadı, bütün makam ve mevkileri terk ederek Allah’ın yakınlığım kazanmaktı.

7. Artık gözlerimiz canı ve cihanı görmese, buna şaşılmaz; çünkü onun aydınlık yüzü dünya için ay ve güneş gibi idi.

8. İnsanlar, güneşe baksalar, gözleri doluverir; zira görünce hatıra o ay yüzlü (padişah) gelir.

 


 

3.BENT

1. Döksün sehâb kaddin anup katre katre kan

İtsün nihâl-i nârveni nahl-i ergavân

2. Bu acılarla çeşm-i nücûm olsun eşk-bâr

Âfâkı tutsun âteş-i dilden çıkan duhân

3. Kılsun kebûd câmelerin âsmân siyâh

Geysün libâs-ı mâtem-i Şâhı bütün cihân

4. Yaksun derûn-ı sîne-i ins ü perîde dâğ

Nâr-ı firâk-ı Şâh Süleyman-ı kâm-rân

5. Kıldı firâz-ı küngüre-i ‘arşı cilve-gâh

Lâyık değildi şânına hakkâ bu hâk-dân

6. Mürg-ı revânı göklere irdü hümâ gibi

Kaldı hazîz-i hâkde bir iki üstühân

7. Çâpük-süvâr-ı ‘arsa-i kevn ü mekân idi

İkbâl ü ‘izzet olmuş idi yâr ü hem-‘inân

8. Ser-keşlik itdi tevsen-i baht-ı sitîze-kâr

Düşdi zemîne sâye-i eltâf-ı Kirdigâr

 

1. Bulut, senin boyunu aklına getirerek katre katre kan döksün de, nârven (kara ağaç) fidanını, erguvan dalına benzetsin.

2. Bu acılarla, feleğin gözleri olan yıldızlar gözyaşlarım saçsınlar da, gönül ateşinden çıkan duman, bütün ufukları tutsun.

3. Gökyüzü, mavi elbiselerini çıkarıp siyahlar bürünsün; bütün cihan Pâdişah için matem elbiseleri giyinsin.

4. Saadetli Padişah Sultan Süleyman’dan ayrılma ateşi, insanların ve cinlerin gönüllerinde dağlar yaksın.

5. Arşın en yüksek katında mekân tuttu; gerçekten de bu yeryüzü onun şanına lâyık değildi.

6. Ruhunun kuşu, hümâ gibi göklere yükseldi; toprağın altında (ondan sadece) bir kaç parça kemik kaldı.

Burada, efsanevî hümâ kuşunun kemikle beslendiğine dair inanca telmih vardır.

7. Dünya ve kâinat arsasının usta binicisi idi; talih, kudret ve kuvvet, dostu ve arkadaşı olmuştu.

8. Huysuz baht atı dik başlılık etti de, Allah’ın gölgesi (olan Pâdişah)ı (sırtından) yere düşürdü.

 


 

4.BENT

1. Olsun gamunda bencileyin zâr u bî-karâr

Âfâkı gezsün ažlayarak ebr-i nev-bahâr.

2. Tutsun cihâm nâle-i mürgân subh-dem

Güller yolınsun âh u figân eylesün hezâr

3. Sünbüllerini mâtem idüp çözsün ağlasun

Dâmâne döksün eşk-i firâvânı kûh-sâr

4. Andukça bûy-ı hulkunı derdünle lâle-veş

Olsun derûn-ı nâfe-i müsg-i Tatâr târ

5. Gül hasretünle yollara tutsun kulağını

Nergis gibi kıyâmete dek çeksün intizâr

6. Deryâlar itse ‘âlemi çeşm-i güher-fesân

Gelmez vücûda sencileyin dürr-i şâh-vâr

7. Ey dil bu demde sensin olan bana hem-nefes

Gel nây gibi inleyelüm bârî zâr zâr

8. Aheng-i âli u nâleleri idelüm bülend

Eshâb-ı derdi cûşa getürsün bu heft bend

 

1. İlkbahar bulutu, gam ve keder içinde benim gibi zavallı ve kararsız bir hale gelsin de, dünyanın dört bir yanını ağlayarak gezip dolaşsın.

2. Sabah vakitleri kuşların ağlayıp inlemeleri bütün cihanı tutsun; güller saçlarını başlarım yolsun; bülbüller ah çekerek feryad eylesin.

3. Sıra dağlar matem ederek sünbüllerini çözüp ağlasın ve sel gibi gözyaşlarını eteklerine döksün.

4. Senin yaratılış ve ahlâk güzelliğinin kokusunu hatırladıkça, Tatar âhûsunun göbeğinden düşen misk’in içi lâle gibi kararsın.

Güzel koku yapımında kullanılan misk, bu gün Çin’in sınırları içinde Türkistan’ın yüksek dağlarında yaşayan bir cins ceylanın karın derisi altındaki bezden çıkan koyu renkli bir maddedir. Şair, miskin koyu renkli (siyah) oluşunu, Padişah’ın ahlâk güzelliğinin kokusunu hatırladıkça utancından içinin karardığı şeklindeki hayali bir sebebe bağlayarak hüsn-i ta’lil sanatı yapmaktadır.

5. Gül, senin hasretinle, kulağım yollara tutarak, nergis çiçeği gibi kıyamete kadar yolunu gözlesin.

Şair bu beyitte de gülün şekil olarak kulağa, nergisin de göze benzerliğini kullanarak sanat yapmaktadır.

6. İnci (gibi gözyaşları) saçan göz, bütün bir âlemi deryalara döndürse, senin gibi eşsiz bir inci asla vücuda gelmez.

7. Ey gönül (veya ey dil), şu durumda bana arkadaş olan yalnız sensin; gel, ney gibi yana yakıla ağlayalım bari.

8. Ahımızın ve inlemelerimizin âhengini yükseltelim de, bu yedi bend, dert sahiplerini coştursun.

Beyitte geçen “yedi bend” den kasıt, Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümü vesilesiyle yazılan ve yedi bendden oluşan bu şiirdir. Şair, sekizinci bendi de Vezir-i Azam Sokullu Mehmed Paşa övgüsünde sonradan kaleme almıştır.

 


 

5. BENT

1. Gün doğdı Şâh-ı ‘âlem uyanmaz mı hâbdan

Kılmaz mı cilve hayme-i gerdûn-cenâbdan

2. Yollarda kaldı gözlerümüz gelmedi haber

Hâk-i cenâb-ı südde-i devlet-me’âbdan

3. Reng-i ‘izârı gitdi yatur kendü huşk-leb

Şol gül gibi ki ayru düşüpdür gül-âbdan

4. Gâhî hicâb-ı ebre girür husrevâ felek

Yâd eyledükçe lütfum terler hicâbdan

5. Tıfl-ı sirişki yirlere girsün du’âm odur

Her kim gamımdan ağlamaya şeyh u şâbdan

6. Yansun yakılsun âteş-i hecrünle âfitâb

Derdünle kara çullara girsün sehâbdan

7. Yâd eylesün hünerlerüni kanlar ağlasun

Tîğun boyunca karaya batsun kırâbdan

8. Derd ü gamunla çâk-i girîbân idüp kalem

Pîrâhenini pârelesün gussadan ‘alem

 

1. Güneş doğdu; âlemin Padişah’ı daha uykudan uyanmayacak mı? Gökyüzü gibi yüce ve şerefli çadırından yüzünü göstermeyecek mi?

Beyitte geçen “cenâb” kelimesinin bir diğer anlamı da “avlu, gölgelik”tir. Buna göre ikinci mısra şöyle nesre çevrilmelidir: “Gökyüzünün kendisine gölgelik olduğu (yüce ve şerefli) çadırından yüzünü göstermeyecek mi?”

2. Gözlerimiz yollarda kaldı; devletin sığıncı olan Padişah’ın yüce eşiği katından bir haber gelmedi.

3. Yüzü sararmış ve dudakları kurumuş bir halde yatıyor… Sanki suyu alınmış bir gül…

4. Yaşlı olsun, genç olsun, her kim onun üzüntüsü ile ağlamazsa, duam odur ki; gözyaşı çocuğu yere girsin (gözyaşı pınarları korusun)!

5. Ey Padişah; felek zaman zaman bulutların perdesine bürünür ve lütfunu hatırına getirdikçe, utancından terler.

6. Güneş senin ayrılığının ateşi ile yansın yakılsın ve buluttan kapkara çullara girsin.

Siyah ve eski püskü elbise giymek, matem alâmetidir. Şâir, güneşin Padişah’ın matemini tutarak kapkara bulutların arkasına girmesini istemektedir.

7. Kılıcın, senin savaşta gösterdiğin başarıları ve hünerleri hatırlasın ve boylu boyunca kının karasına batsın.

8. Kalem, senin acınla ve üzüntünle yakasım yırtsın; sancağın alemi de, sıkıntısından gömleğini parçalasın.

 


 

6.BENT

1. Tîğun içtirdi düşmene zahm-ı zebânları

Bahs itmez oldı kimse kesildi lisânları

2. Gördi nihâl-i serv-i ser-efrâz-ı nîzeni

Ser-keşlik adın anmadı bir dahı banları

3. Her kanda bassa pây semendün nisâr içün

Hânlar yolunda cümle revân itdi cânları

4. Deşt-i fenâda mürg-i hevâ durmayup konar

Tîğun Hudâ yolında sebîl itdi kanları

5. Şemşîr gibi rûy-ı zemîne taraf taraf

Saldun demür kuşaklu cihân pehlevânları

6. Aldım hezâr büt-gedeyi mescîd eyledün

Nâkûs yirlerinde okutdun ezânları

7. Âhır çalındı kûs-ı rahîl itdün irtihâl

Evvel konağın oldı cinân bûstânları

8. Minnet Hudâya iki cihânda kılup sa’id

Nâm-ı şerîfün eyledi hem gâzî hem şehîd

 

1. Senin kılıcın düşmana dil yaraları içirdi; bu yüzden, hiç kimse konuşamaz oldu, dilleri kesildi.

2. Senin göğe baş çekmiş servi fidanına benzeyen mızrağını görünce, düşman beyleri, serkeşliğin adını bir daha ağızlarına almadılar.

3. Senin atın, ayağım her nereye bassa, hükümdarlar, saçı için, hep canlarım senin yolunda feda ettiler.

4. Yokluk çölünde ölüm kuşları durmadan inip kalkıyor; çünkü, senin kılıcın Allah yolunda kanları sebil gibi akıttı.

5. Dünyanın dört bir yanına kılıç gibi demir kuşaklı cihan pehlivanları saldın.

6. Binlerce puthaneyi alıp mescid yaptın; çan kulelerinde ezanlar okuttun.

7. Sonunda, göç davulu çaldı ve sen göç eyledin; ilk konağın cennet bahçeleri oldu.

8. Allah’a şükürler olsun ki, seni iki cihanda da mutlu kılıp, mübarek adım hem gazi, hem de şehid eyledi.

 


 

 

7.BENT

1. Bâkî cemâl-i Pâdişeh-i dil-pezîri gör

Mir’ât-i sun’-ı Hazret-i Hayy-i Kadîri gör

2. Pîr-i ‘Azîz-i Mısr-ı vücûd itdi intikâl

Mîr-i cevân-ı çâpük-i Yûsuf-nazîri gör

3. Gün doğdı şimdi gâyete irdi sepîde-dem

Ruhsâr-ı hûb-ı husrev-i rûşen-zamîri gör

4. Behrâm-ı vakti gûra yittirdi bu sayd-gâh

Var işigine hidmet-i Şâh Erdşîri gör

5. Ber-bâd kıldı taht-ı Süleymânı rûzgâr

Sultân Selîm Hân-ı Sikender-serîri gör

6. Vardı peleng-i kûh-ı vegâ hâb-ı râhata

Küh-sâr-ı kibriyâda duran nerre şîri gör

7. Cevlâne gitdi ravzaya tâvûs-ı bâğ-ı kuds

Ferr-i hümây-ı evc-i sa’âdet-mesîri gör

8. İkbâl ü baht-ı husrev-i âfâk müstedâm

Rûh-ı revân-ı Şâha Tahiyyât ve’s-selâm

 

1. Ey Bâkî, artık (bundan sonra, yeni) Pâdişah’ın gönle hoş gelen cemâline bak; Hayy ve Kadîr olan yüce Tanrı’nın san’atının aynasını seyret.

2. Varlık Mısırının yaşlı azîzi ahirete göçtü; şimdi, Yusuf görünüşlü çevik hareketli genç kumandana bak.

Burada “yaşlı azîz”den kasıt, Kanuni Sultan Süleyman; “Yusuf görünüşlü, çevik hareketli genç kumandan” dan kasıt ise, Kanuni’nin ölümü ile 22 yaşında padişah olan II. Selim’dir.

3. Güneş doğdu; şimdi, sabah aydınlığı son haddine ulaştı. Ardın gönüllü Padişah’ın (güneş gibi) güzel yüzünü seyret.

4. Bu dünya avlağı, zamanın Behram’ını kabre düşürdü; artık şimdi Şâh Erdşîr’in eşiğine git ve onun hizmetini gör.

Bu beyitte de vefat eden Kanuni Sultan Süleyman, eski İran hükümdarlarından biri olan ve yabani eşek avlamakla meşhur Behram-gûr’a; oğlu ve yeni padişah Sarı Selim de yine İran hükümdarlarından Erd-şîr’e benzetilmiştir.

5. Zaman, (Sultan) Süleyman’ın tahtım havaya savurdu; şimdi, sen İskender tahtına oturan Sultan Selim Han’a bak.

6. Kavga ve savaş dağının panteri artık huzur ve rahatlık uykusuna daldı; sen şimdi ululuk sahrasında bulunan arslanı gör.

7. Kutsallık bağının tavusu, cennet bahçelerinde salınmaya gitti; artık, doruklarda seyreden saadet göğü hümâsının şimşek gibi sür´atini gör.

Bu beyitte de, Kanuni Sultan Süleyman, ölümü ile, cennet bahçelerinde salınmaya giden bir tavus kuşuna; ondan sonra tahta oturan II. Selim de, şimşek gibi süratli bir hümâ kuşuna benzetilmiştir.

8. Dünyanın dört bir yanına hükmeden Padişah’ın saadeti ve talihi sonsuza kadar sürsün; Hakk’a yürüyen Sultan Süleyman’ın ruhuna da dualar ve selâmlar olsun.

 


 

 

8.BENT

Der-medh-i Vezîr-i a’zam Mehemmed Pâşâ

1. Kıldukça Şâh-ı ‘âleme Hak fazl u rahmeti

Virsün cihânda Hazret-i Pâşâya devleti

2. Sâhib-kırân-ı ‘arsa-i iklîm-i saltanat

Ol dem ki kıldı mülk-i bekâya ‘azîmeti

3. Ol cism-i pâki cânı gibi eyledi nihân

Asûde kıldı hâl-i sipâh u ra’iyyeti

4. Halk-ı cihâna kırk sekiz gün tuyurmayup

Bir hafta kıldı gayrılar ancak bu hâleti

5. Tedbîri gör ki irmedi kimse hayâline

Asâf cihâna gelse göreydi vezâreti

6. Gayret kemerlerini kuşandı kılıç gibi

Aldı hisârı virdi Hudâ feth ü nusreti

7. Râhat yüzini görmedi çalışdı cân ile

Çekdi efendi yolma bu denlü zahmeti

8. Yâ Rab kemâl-i lütfuna kaldı senün hemân

Pâşâ kulun cihânda tamâm itdi hidmeti

9. Asîb-i dehr ü âfet-i devr-i zamaneden

Hıfz u himâyet eyle o sâhib-sa’âdeti

10. Dâ’im çerâğ-ı devlet ü bahtın münevver it

İki cihânda gönli murâdın müyesser it

 

Vezîr-i âzam Mehmed Paşa Övgüsünde

1. Allah, âlemin padişahına fazilet ve rahmet verdikçe, saygı değer Vezîr-i âzam Mehmed Paşa’ya da cihanda talih açıklığı ve büyük rütbeler nasib etsin.

2. Saltanat ülkesinin muzaffer hükümdarı (Kanuni Sultan Süleyman), ebedilik diyarına gittiğinde;

3. O temiz cesedi canı gibi gizledi ve (böylelikle) askerin ve halkın gönlünü rahatlattı.

4. (Pâdişah’ın ölümünü) insanlara kırk sekiz gün duyurmadı. Böyle bir işi (bundan önce) başkaları ancak bir hafta müddetle yapabilmişlerdi.

5. Bulduğu çözüme bak ki, şimdiye kadar hiç kimse bunu hayal bile edememişti. (Süleyman Peygamber’in veziri olan) Asâf yeniden dünyaya gelebilseydi, vezirlik nasıl yapılırmış, görürdü.

6. Gayret kemerlerini kılıç gibi kuşandı. Allah fetih ve zafer nasib etti ve kaleyi teslim aldı.

7. Canla başla çalıştı; rahat yüzü görmedi; efendisi yolunda bunca zahmetlere katlandı.

8. Ya Rabbi, iş artık senin yüce lütfuna kaldı. Çünkü Paşa kulun dünyada yapılabilecek bütün hizmetleri tamamladı.

9. O kutlu vezirlik makamının sahibi olan (Mehmed Paşa’yı) dünyanın musibetlerinden ve zamanın değişiminin getireceği âfetlerden koru ve kolla!

10. Onun talihinin mumunu daima aydınlık eyle; her iki cihanda da gönlünün muradını nasib et!Not: Mersiye, Divan edebiyatında ağıtlara verilen addır. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında sagu denmektedir. “Göktürklerde Sagu” adlı makale için tıklayınız.

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

MARİE CURİE BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

SOYTARININ KIZI