içinde ,

Koca Ragıp Paşa Kimdir ?

Koca Ragıp Paşa (D-1698 : Ö-1763), Osmanlının son döneminde yaşayan devlet adamlığının yanı sıra edebi kişiliğiyle de tanınmış olan biridir.

Divan edebiyatının son döneminde yaşadığı için Nedim ve Şeyh Galip gibi isimlerin gölgesinde kalsa da bu isimlerden sonra Divan edebiyatının dönemindeki en başarılı sanatçılarındandır.

Nabi tarafından başlatılan  Hikemi tarzın önemli isimlerinden biri olan Koca Ragıp Paşa, çağdaşlarına göre hem sade bir dil kullanmış hem de günümüzde dahi kullanılan özlü sözlerle şiirlerini süslemiştir. Bu nedenle halk arasında sevilen bir isim olan sanatçının bu veciz sözleri onu unutulmaz yapmıştır.

Koca Ragıp Paşa Divanı başta olmak üzere değişik konularda kaleme aldığı yedi mensur eseri ve Münşeat‘ı vardır.

Devlet işlerinde gösterdiği üstün başarılardan dolayı I. Mahmut’un dikkatini çeken Koca Ragıp Paşa, 1736 yılında İran ile yapılan Caferi Mezhebi Görüşmelerindeki heyet içerisinde yer almıştır. Bu görüşmelerin anlatıldığı ve bir münşeat özelliği taşıyan Tahkik ve Tevfik adlı eserini de I. Mahmut’un emri üzerine kaleme almıştır.

Koca Ragıp Paşa’nın görüşlerinin yer aldığı bu Münşeat’ta kısaca İran’ın Caferi meselesini Osmanlı’ya karşı askeri bir taktik olarak çıkardığı, yapmak istediği savaşlar için zaman kazanmak istediği gibi şahsi görüşlerini bir ihtimal olarak dile getirerek padişaha sunmuştur.

Koca Ragıp Paşa Söyler redifli gazeli ile de oldukça nam kazanmıştır.

 

Hârâbatı görenler her biri bir haletin söyler
Safasın nakleder rindân u zahid sıkletin söyler.
Ser-agaz eyledikçe bahse bülbül revnak-ı gülden
Bezmde kulkul-i mîna mülin keyfiyyetin söyler.
Tecellî nedesin ehli şikem idrâke kabil mi.
Behişt andıkça zahid eki ü şürbün lezzetin söyler.
Ne zabtı hâkimi şer’i ne hükm-i zabiti aklı
Cünûn iklfmini seyr eyleyenler rahatın söyler.
Miyân-ı güf t ü gûda bed-meniş fham eder kubhun
Şecaat arzederken merd-i kıbtî sirkatin söyler.
Muvafıktır yine elbet mizaca şîve-i hikmet
Tabîbin olsa da kizbl maıtzin sıhhatin söyler.
Perişan hatırımda nükte-i serbeste-veş kaldı.
Ne kimse hikmetin anlar ne Ragıp illetin söyler.

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

Mobbing Ne Demek ?

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Yaban Özeti